1 М-р Слободен Чокревски Директор
2 Наташа Несторовска Спасовска Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела, Офицер за заштита на лични податоци
3 Драган Велевски Раководител на оделение за акредитација на лаборатории за калибрација
4 Дејан Стојковски Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела
5 Теодор Шутаров Координатор за акредитација на инспекциски тела
6 Христина Дабеска Раководител на одделение за сметководство и плаќање
7 Владимир Јаневски Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација
8 Јасмина Јаневска Координатор за акредитација на сертификациони тела
9 М-р Сандра Костеска Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории
10 М-р Теодора Ташевска Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање
11 Лејла Абди Емин Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
12 Кети Прашчевиќ Самостоен референт - благајник
13 Маја Спасовска-Димовска Координатор за правни работи ( и Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
14 Валентина Антовска Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
15 Бојана Ацева Виш соработник за акредитација на медицински лаборатории