Одбор за надзор на материјално-финансиско работење

бр.Име и презимепотпис
1 Љубомир Поповски, претседател
2 Кристина Кутревска, член
3 Александар Стојановски, член