Ажурирање на Листите на оценувачи и експерти

 

Ве информираме дека во ИАРМ е во тек ажурирање на Листите за оценувачи и експерти. За таа цел потребно е сите оценувачи и експерти да ги пополнат новите обрасци Пријава за оценувач/експерт во системот на акредитација (OB03-09) и да ги достават во електронска форма до ИАРМ.
 
Напомена:
При пополнувањето да се користи документот R15 за одредување на техничкото подрачје.