Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПЗУ Општа болница РЕ-Медика Скопје
Дијагностичко биохемиска лабораторија
ИВФ лабораторија
Дијагностичка микробиолошка лабораторија
Адреса
Ул. 16 та Македонска бригада бр. 18 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко, имунолошко тестирање и микробиолошко тестирање на примероци со хумано потекло, Асистирана репродукција, ин витро фертилизација
Прва акредитација
15.04.2014
Дата на важност на сертификатот 14.04.2022