Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Клиничка Болница Аџибадем Систина
Дијагностички Лаборатории при Клиничка Болница Аџибадем Систина
Адреса
Ул. Скупи бр. 5А, 1000 Скопје
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиски, хематолошки, имунолошки, коагулациски и тестирања на размена на гасови во биолошки примероци од хумано потекло.
Mикробиолошко тестирање на клинички хумани примероци, клинички нехумани примероци и на нежива средина.
Имунохистохемиска, хистопатолошка и цитолошка анализа на примероци од ткива и телесни течности.
Прва акредитација
20.11.2015
Дата на важност на сертификатот 19.11.2023