Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Медицински факултет Скопје
Институт за микробиологија и паразитологија
Адреса
50 Дивизија бр. 6, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Медицинска микробиологија
Прва акредитација
06.04.2016
Дата на важност на сертификатот 05.04.2020