Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО, EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈА
Адреса
ул. Петко Јанчевски бр. 41А, 1000 Скопје Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: Бетон Ѕидарски малтер, Битуменски мешавини/ Агрегати, Ѕидарски единици, Aдитиви за бетон.
Прва акредитација
11.07.2018
 Дата на важност на сертификатот
10.07.2022