ГТЗ

Активности во рамките на проектот

1 НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИАРМ
2 Одржана обука за оценувачи
3 Секторски комитети
4 Обука за оценувачи
5 Обуката за претставување на критериумите и стандардите за акредитација