Повлечени акредитации

Инспекциско тело

Повлечен Сертификат за акредитација на 27.08.2019 (на барање на ТОС)

 

Оддел за лабораториска дијагностика

Повлечен Сертификат за акредитација на 24.07.2019 (на барање на ТОС)

 

ЛТ - 056 РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје - Друштво за електроника и применето машинство

Лабораторија за тестирање
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)
   
Лабораторија за калибрација
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)