Регионална соработка

Потпишан договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

За време на одржувањето на состанокот на ЕА МАС Комитетот за договори

Повеќе...

 

Потпишани договори со АТ на Србија и АТ на Црна Гора

На 29. јануари 2008 година, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша

Повеќе...

   

Потпишан договор со АТ на Албанија

Со цел меѓународно промовирање на своите активности и одржување на трендот на проширување на меѓународната соработка со акредитационите тела на државите од Европа, на 20.02.2008

Повеќе...

   

Линкови

АТSАкредитационо тела на Србија

(www.ats.rs)


АТCGАкредитационо  тело на Црна Гора

( www.atcg.co.me)


HAA – Хрватска Агенција за Акредитација

(www.akreditacija.hr)


DA –Акредитационо тело на Република Албанија

(www.albanianaccreditation.gov.al)


DAK-Акредитационо тело на Косово

(www.mti-ks.org)


TURKAK- Акредитационо тело на  Република Турција

(www.turkak.org.tr)


BAS Акредитационо тело на  Република Бугарија

(www.nab-bas.bg)