Обуки

 

ИАРМ организираше курс за Телата за оцена на сообразност

Во периодот од 7-9.04.2010 година, од страна на ИАРМ се организира тридневен  Курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Повеќе...

   

ИАРМ организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Повеќе...

 

Одржана обука за оценувачи

Во процесот на акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија, користи оценувачи со соодветно образование, стручност и потребно искуство во областите, односно во склоп на работата за оценување на сообразноста за која се бара акредитација.  

 

Повеќе...

   

ЈАВЕН ПОВИК