Акредитирани лаборатории за тестирање

   

ЛТ - 050 Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна
Лабораторија за анализа на храна за животни, Л-01
Лабораторија за млеко и млечни производи, Л-02
Лабораторија за испитување на квалитет на семиња од земјоделски растенија, Л-03
Лабораторија за анализа на почва и ѓубрива, Л-04
Лабораторија за тутун и тутунски производи, Л-05
   

ЛТ - 052 Универзитет „Гоце Делчев“- Штип

Факултет за природни и технички науки,Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија
   

ЛТ - 053 ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп

Лабораторија за мониторинг на животна средина ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
   

ЛТ – 055 АДИНГ АД Скопје - Централна лабораторија Адинг

Тестирање на градежни производи, материјали и конструкции
   
   
   
   

ЛТ – 059 Жито Лукс АД Скопје

Лабораторија за тестирање
   

ЛТ - 060 ДПТУ „Бучим“ ДОО

 

Лабораторија за тестирање на руди, вода и вар

 

   
   

ЛТ – 062 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Градежен факултет Скопје

Лабораторија за градежни прозводи, материјали и конструкции

 

   

ЛТ- 063 СЛОГА ВЛАТКО ДООЕЛ Свети Николе СЛОГА ЛАБ

Лабораторија за тестирање на храна, вода, месо и производи од месо

   

ЛТ - 064 КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ Куманово

Лабораторија за Микробиолошко тестирање на храна и сите видови на вода

   
   
   
   
   

ЛТ - 071 Друштво за техничко испитување и анализа - ТИМКО ЛАБ
Лабораторија за микробиолошко и хемиско тестирање на храна, месо и производи од месо

   

ЛТ - 072 Проагроголд Груп ДООЕЛ
Проанализ Лабораторија