Акредитирани лаборатории за тестирање

ЛТ - 072 Проагроголд Груп ДООЕЛ
Проанализ Лабораторија

   

 ЛТ - 073 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје  

Лабораторија за тестирање на возила и составни делови