Акредитирани лаборатории за калибрација

Лабораторија за калибрација на сила и момент на сила
   

ЛК - 002 Аутоинструмент - ДООЕЛ Скопје
Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења

   

ЛК - 003 Фармахем Сервис ДОО

Лабораторија за калибрации

   

ЛК - 005 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења

   
Биро за метрологија

Сектор за калибрација / Лабораторија за маса, Лабораторија за притисок, Лабораторија за зафатнина и проток, Лабораторија за температура

   
Лабораторија за јонизирачкo зрачењe-Калибрациона единица
   
Лабораторија за животна средина - одделениe за калибрации
   
Kалибрација на електрични мерила
   
   
Лабораторија за калибрација - Варус