Акредитирани инспекциски тела

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
   

ИТ - 006 ВЛАГО-ТАХОГРАФ дооел - Битола
Инспекциско тело за тахографи и таксаметри

   

ИТ - 007 ТАХОГРАФ ДОО Прилеп
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

   

ИТ - 008 КИНЗОР ДООЕЛ - Скопје
Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи

   
   

ИТ - 010 КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје
Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМА

   
   

ИТ - 016 МАКИНСПЕКТ Д.О.О. - Скопје

Kвалитативна и квантитативна инспекција на течни горива

   
   
   

ИТ - 020 ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри
   
   

ИТ - 022 АПАВЕ СЕЕ

Инспекциско тело за опрема под притисок
   

ИТ - 023 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Центар за хомологација

   

ИТ - 024 „ТЦИ ЕуроЦерт“
Инспекциско тело за лифтови, дигалки, транспортери, опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, рударска техничка опрема и метални конструкции

   
   
Инспекциско тело за одобрување на возила
   

Инспекциско тело за опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови.

   

ИТ - 029 ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид

 Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри