Акредитирани инспекциски тела

   

ИТ - 022 АПАВЕ СЕЕ

Инспекциско тело за опрема под притисок
   

ИТ - 023 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Центар за хомологација

   

ИТ - 024 „ТЦИ ЕуроЦерт“
Инспекциско тело за лифтови, дигалки, транспортери, опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, рударска техничка опрема и метални конструкции

   
   
Инспекциско тело за одобрување на возила
   

Инспекциско тело за опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови.

   
ИТ - 028 СЕЈБОЛТ ПАН АДРИАТИКА ДОО - Скопје

Повлечен сертификат за акредитација

   

ИТ - 029 ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид

 Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

   
   
   
   

ИТ - 033 ЕХ ИЗВЕДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ - СКОПЈЕ

Инспекциско тело за преглед и испитување на електрични инсталации и уреди во обична, противексплозивна и медицинска заштита

   

ИТ - 034 ТЕХНОЛАБ д.о.о - СКОПЈЕ

Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина
   
   

ИТ - 036 Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел

Инспекциско тело за пренослива опрема под притисок

   

ИТ - 037 МАКПЕТРОЛ А.Д.

Дирекција за Одржување
Одделение за метрологија - Инспекциско тело за преглед на мерила за проток и зафатнина
   

ИТ - 038 ИПРОМ - ТТ Звонко ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за тахографи и таксиметри
   

ИТ - 039 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Повлечен сертификат за акредитација на 02.06.2016

   

ИТ - 040 ТАХОГРАФ ДООЕЛ Облешево

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри