Акредитирани инспекциски тела

ИТ - 041 АМД Технички преглед на возила ДОО Охрид – Одделение за тахографи и таксаметри

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
   

ИТ - 042 СРНА СН ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи

   

ИТ - 043 ФЕМИЛИ ТТВ ДОО Скопје

Инспекциско тело за аналогни, дигитални тахографи и таксаметри
   

ИТ - 044 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АМДТ ДООЕЛ ТЕТОВО

Повлечен сертификат за акредитација на 21.05.2018
   
ИТ - 045 АМД Киро Бурназ Куманово
Повлечен сертификат за акредитација на 01.03.2017

 

   
1. Подружница 1: Станица за технички преглед Струмица
2. Подружница 2: Станица за технички преглед Радовиш
   
Инспекциско тело за возила и тахографи
   
Одделение за верификација на водомери
   
   
ИТ - 050 ТАХО ВЕВИ ДООЕЛ Гостивар

Повлечен сертификат за акредитација на 08.03.2017

   

ИТ - 051 АМД Ѓ.Н. УСЛУГИ ДОО БИТОЛА

Повлечен сертификат за акредитација на 07.09.2016

   
AСУЦ - Центар за испитување на возила
Инспекциско место “ЦИВ1-АСУЦ” СКОПЈЕ
   
   
Центар за возила Скопје / Техничка служба
   
ИТ - 055 Работилница ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ - ДОО

Повлечен сертификат за акредитација на 24.06.2016

   
ИТ - 056 БОБО МАГ ДОО Скопје
Подружница за технички испитувања и анализи на таксаметри

   
ИТ - 057 Макпетрол-А.Д.-Скопје
“Макпетрол” ТНГ Инспекциско тело

   
ИТ - 058 ВЕУС Здружение на возачи Велес - Техничка служба
Инспекциско тело за единечно одобрување на возило и проверка на тахографи

Повлечен сертификат за акредитација на 01.08.2013

   
ИТ - 059 ВЕУС Здружение на возачи Велес - Техничка служба
Инспекциско тело за единечно одобрување на возило, одобрување на преправани и поправани возила

   
ИТ - 060 Центар за возила ЦВО ДОО ОХРИД
Инспекциско тело за возила, тахографи и таксаметри