Акредитирани инспекциски тела

   
ИТ - 062 ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ КАВАДАРЦИ
Подружница Станица за технички преглед Кавадарци

   
ИТ - 063 АСУЦ Боро Петрушевски - Скопје
Центар за тахографи

Повлечен сертификат за акредитација на 05.10.2016

   
Инспекциско тело за возила и аналогни и дигитални тахографи
   
   
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
   
   
   
ИТ - 069 Е-Контрол ИКК
Оддел за инспекција на електроенергетски постројки и електрична опрема

Повлечен сертификат за акредитација на 28.12.2016

   
   
ИТ- 071 АКАДЕМИЈА БРПС – Скопје, СИЗ за безбедност при работа, пожари и средина

Истечен Сертификат за акредитација на 28.04.2017

   
   
ИТ- 073 Друштво за трговија, услуги и транспорт ВЕПАЛ ДОО Гевгелија
Инспекциско тело за тахографи

Повлечен сертификат за акредитација на 03.06.2015

   
   
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на опрема, машини и технички материјали

   
Друштво за техничко испитување, контрола и анализа
   
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на земјоделски и прехранбени производи, дрво и производи од дрво
Инспекциско тело за инспекција на квалитет и квантитет на жита и ориз, свежо овошје и зеленчук, производи од овошје и зеленчук
   
   
ИТ – 079 Друштво за производство трговија и услуги ЕНЕРГО-ИНСПЕКТ ДОО
Повлечен сертификат за акредитација на 07.09.2016