Акредитирани инспекциски тела

Инспекциско тело Недељковиќ Скопје
   
увоз-извоз с. Кучевиште Чучер-Сандево
СУПЕР АУТО КОНТРОЛ Центар за возила
   
   
   
   
   
Инспекциско тело за опрема под притисок
   
Инспекција на електроенергетска и електрична опрема и нисконапонски електрични инсталации
   
Единечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила и инспекција на тахографи
   
ИТ-090 Друштво за проценка на ризик, контрола и техничко инспектирање ЕМУЦ-ИНСПЕКТ ДОО Скопје

Повлечен сертификат за акредитација на 21.12.2016

   
   
Трго Вага Контрол - Скопје
   
Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи
   
   
   
   
   
   
   
ВАГАР ГАПЕ ДИМЕ КОНТРОЛ Инспекциско тело за ваги класа II,III,IIII