Преглед од учество во шеми на оцена на оспособеноста и меѓулабораториски споредби