Акредитација на тела

ИАРСМ документи за примена во сертификациони тела

IARNM documents for application in certification bodies 

 

Р 04 Правилник за општите барања за компетентност на телата за оцена на сообразност

Р 05 Правилник за барањата при повикување на акредитацијата и употреба на знакот за акредитација

Р 06 Правилник за барањата за учество во тестирања на оспособеност и меѓулабораториски споредби

Р 11 Правилник за начинот за обезбедување на мерната следливост во Република Македонија

R04 Regulation on the General Requirements for the Competence of the Conformity Assessment Bodies

R05 Regulation on Requirements for Reference to Accreditation and the Use of the Accreditation mark

R06 Regulation on Requirements for Participation on Proficiency Testing and Interlaboratory Comparisons

R11 Regulation on Ensuring Manner of Measurement Traceability in the Republic of Macedonia

 

Задолжителни документи за ЕА членките

Members’ procedural document – Mandatory

 

EA-2/13 M (rev.02)

EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross

Border Cooperation between EA Members

May 2019

EA-2/15 M (rev.01)

EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes

April 2019

EA-2/17 M (rev.04)

EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation

of conformity assessment bodies for notification purposes

April 2020

EA-3/01 M (rev.04)

EA conditions for the use of accreditation symbols, text reference

to accreditation and MLA signatory status

Nov 2019

EA-3/12 M(rev.01)

EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification

June 2020

Документи за примена во сертификациони тела за производи

Documents for application in certification bodies for products

   

МКС EN ISO/IEC 17065:2012

Conformity assessment — Requirements for bodies certifying p

roducts, processes and services

EA-6/02 (rev.02) M

EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for

Certification to EN ISO 3834 June 2013

ЕА-6/04:2011 (rev.00) M

EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary

Sector Products by Means of Sampling of Sites July 2011

 

 

 

За сертификациони тела за органско земјоделско производство

For Certification bodies for organic farming

Macedonian regulative:

http://www.mzsv.gov.mk

European legislative:

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_en

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview_en

За сертификациони тела за градежни производи

For Certification bodies for construction products

Macedonian regulative:

https://economy.gov.mk/doc/2214 

European legislative:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/

Документи за примена во сертификациони тела за системи за управување

Documents for application in certification bodies for management systems

 МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016

Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 

EA-7/04 M (rev.03)

Mandatory Legal Compliance as a part of accredited

ISO 14001: 2004 certification May 2017

PR 05 – 07

PR 03-05

Процедура за оценка во канцеларија и сведочење на

сертификациони тела за системи за управување

Изд. 1 Вер. 4

Потребни компетенции за проверувачи QMS EMS

OH & SMS

Изд. 1 Вер. 2

IAF ID 1:2020 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation
(Issue 3, Issued 06 August 2020, application from 06 August 2020)
This document is applicable for QMS and EMS management systems certification and is inteded to facilitate the consistent application of Clause 7.1.2 of ISO/IEC 17021-1:2015 and Clause 7.2.1 of ISO/IEC 17011:2017 by Accreditation Bodies.

IAF MANDATORY DOCUMENTS (MD-SERIES)

https://iaf.nu/en/iaf-documents/?cat_id=7

Level 4

ISO/IEC 17021-2 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems 2016

ISO/IEC 17021-3 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems 2017

ISO/IEC TS 17021-10 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems 2018

Level 5

МКСEN ISO 9001:2015 Сертификација на системи за менаџмент со квалитет
МКС EN ISO 14001:2015 Сертификација на системи за менаџмент на животна средина
МКС ISO 45001:2018
Сертификација на системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа

 

Документи за примена во тела за сертификација на лица

Documents for application in bodies operating certification of persons

  

МКС EN ISO/IEC 17024:2012

Conformity assessment — General requirements

for bodies operating certification of persons published

1st July 2012.