Акредитирани инспекциски тела

 

ИТ – 006 ВЛАГО-ТАХОГРАФ дооел – Битола
Инспекциско тело за тахографи и таксаметри

ИТ – 007 ТАХОГРАФ ДОО Прилеп
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри

ИТ – 008 КИНЗОР ДООЕЛ – Скопје
Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахограф

ИТ – 010 КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје
Центар за инспекција на возила (ЦИВ)/КОНФОРМ

ИТ – 016 МАКИНСПЕКТ Д.О.О. – Скопје

Kвалитативна и квантитативна инспекција на течни горива

 
 

ИТ – 020 ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри
 
 

ИТ – 022 АПАВЕ СЕЕ

Инспекциско тело за опрема под притисок
 
 

ИТ – 023 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Центар за хомологација

ИТ – 024 „ТЦИ ЕуроЦерт“
Инспекциско тело за лифтови, дигалки, транспортери, опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, рударска техничка опрема и метални конструкци

Инспекциско тело за одобрување на возила
 
 

Инспекциско тело за опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови

ИТ – 029 ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид

 Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри