Акредитирани лаборатории за калибрација

 

ЛК – 001 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Машински факултет

Лабораторија за калибрација на сила и момент на сила

ЛК – 002 Аутоинструмент – ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачењ

ЛК – 003 Фармахем Сервис ДОО

Лабораторија за калибраци

ЛК – 005 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења

Биро за метрологија
Сектор за калибрација /  Лабораторија за притисок,  Лабораторија за температура, Лабораторија за електрични големини, Лабораторија за акустика и вибраци

 

Одделение за радијациона заштита – Калибрациона единица

 

Лабораторија за животна средина – одделениe за калибрации

 

Kалибрација на електрични мерила

 

 

Лабораторија за калибрација – Варус

 

 

 

 

Лабораторија за калибрација