Акредитирани лаборатории за тестирање

ЛТ – 002 МАКПЕТРОЛ А.Д. – Скопје
Лабораторија за тестирањe

ЛТ – 003 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Фармацевтски факултет – Скопје
Центар за испитување и контрола на лекови

ЛТ – 004 МАККОНТРОЛ доо – Скопје
Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг
Лабораторија МАККОНТРОЛ
 
Центар за референтни лаборатории
Лабораторија за санитарна микробиологија
Лабораторија за испитување на квалитет на храна
Лабораторија за испитување на води
Лабораторија за контаминенти и екотоксикологија
Лабораторија за испитување на метали
Лабораторија за испитување на здравствена исправност на предмети за општа     употреба
Лабораторија за радиоекологија

Лабораторија за јонизирачко зрачење

Сектор за испитување и контрола на лекови
Хемиско – фармацевтско одделение
Одделение за биохемиски испитувања
 
ЛТ – 006 Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Факултет за ветеринарна медицина – Скопје
Институт за храна
Ветеринарен институт
Институт за репродукција и биомедицина
 

ЛТ – 008 Технолаб доо – Скопје

Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги 

Лабораторија за еколошки испитувања

 

ЛТ – 009 ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово

Одделение за санитарно хигиенска дејност со здравствена екологија
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Отсек за комунална хигиена
 
Одделение за лабораториска дејност
Отсек за санитарна микробиологија
 
Подрачна Единица Гостивар
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
 

ЛТ – 010 ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Лабораториски Испитувачки Комплекс
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
 

ЛТ – 011 ЈЗУ Центар за Јавно Здравје – Куманово

Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна токсикологија
Лабораторија за санитарна микробиологија
 
Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија-L01
Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал-L02
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи-L03
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина-L04
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата-L05
 

ЛТ – 013 ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола

Лабораторија за санитарна и токсиколошка хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
 

ЛТ – 014 Градежен Институт “Македонија” – Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали

ЛТ – 017 Фармахем Дооел, Скопје Фармахем Лабораторија за Животна Средина одделение за тестирање
Тестирања во областа на животната средина, безбедност и здравје при работа, земање на примероци од животната средина.

ЛТ – 018 ЕВРО КОНСАЛТИНГ – ДОО Скопје

Лабораторија за испитување на градежни материјали
 
Одделение за хигиена со здравствена екологија
Одделение за микробиологија со паразитологија
 
Лабораторија за тестирање на руда
 
Центар за санитарна контрола
Хемиска лабораторија за питки води
Хемиска лабораторија за отпадни води

Микробиолошка лабораторија