Документи на на ИАРСМ

Процедури  

(ПР 02-05) Процедура за управување со ризик и подобрување

(ПР 03-03)Оцена на работата на оценувачите и експертите

(ПР 03-04)Селекција, обука и оцена на оценувачи
(ПР 03-05)Потребни компетенции за проверувачи QMS EMS
(ПР 04-01) Промена на барањата за акредитација
(ПР 04-02)Процедура за проширување на опсегот на активности на ИАРМ во нови области
(ПР 05-01) Процедура за оценување
(ПР 05-02)Методологија на оценување
(ПР 05-04)Доставување на документи на ИАРM
(ПР 05-05)Процедура во случај на промени кај акредитираните тела
(ПР 05-06) Градација на несообразности
(ПР 05-07) Процедура за оценка во канцеларија и сведочење на сертификациони тела за системи за управување
(ПР 05-08) Процедура за анализа на ризик при планирање на оценување и земање на примероци за време на оценување
(ПР 05-09)Процедура за  акредитација на флексибилен опсег
(ПР 05-10)Процедура за оцена на инспекциско тело
(ПР 05-11)Процедура за оцена и акредитација на методите за земање на примероци
(ПР 05-12) Процедура за оцена и акредитација на сертификациони тела за органско земјоделско производство
(ПР 05-13) Процедура за примена на МКТС CEN/TS 15675:2009 во постапка на акредитација на лаборатории за тестирање на емисии од стационарни извори
(ПР 05-14) Подрачје и опсег на акредитација на телата за оцена на сообразност
(ПР 06-01)Управување со жалби
(ПР 09-01) Правилник за организација и работа на Институтот за акредитација на Република Македонија
(ПР 09-02) Правилник за систематизација на работните места во Институтот за акредитација на Република Македонија
(ПР 10-1) Процедура за суспендирање и повлекување на акредитацијата
(Р16) Кодекс на однесување на вработените во ИАРМ