Документи на на ИАРСМ

         – Статут на ИАРСМ (P01)   

         – Статутарна одлука за изменување на Статутот на Институтот за Акредитација на Република Македонија (P02)     
         – Правилник за процедурата за акредитација(P03)
         – Правилник за барањата за компетентност на телата за оцена на сообразност (P04)
         – Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ
           како потписник (P05)
         – Правилник за барањата за учество во тестирања на оспособеноста и во меѓулабораториски споредби (P06)
         – Правилник за прекугранична акредитација(P07)
         – Правилник за основање и работа на Комитетот за приговори (P08)
         – Правилник за организацијата и работата на ИАРМ (P09)
         – Правилник за висината на надоместокот за покривање на трошоците за услугите на ИАРМ (P10)
         – Правилник за начинот на обезбедување на мерна следливост во РМ(P11)

           -Правилник за основање и работа на Одборот за акредитација(P12)

         – Правилник за висината и начинот на плаќање на надоместоците за работа на оценувачите и експертите од оценувачкиот тим на Институтот за  акредитација на Република Македонија (P14)
        – Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција(P15)