Информационен пакет

На оценувачите им се доставуваат следните документи:

 • Процедурата ПР 03-04 „Селекција, обучување и оценување на оценувачите“
 • Образецот OБ 03-09„ Податоци за оценувачот “;
 • Правилникот за процедурата за акредитација (P03);
 • Правилник за начинот на обезбедување на мерната следливост во Република Македонија (P11);
 • Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција (контрола) (P15)
 • Процедурата за оценување (ПР 05-01)
 • Методологија на оценување (ПР 05-02)
 • Процедура за примена на МКТС CEN/TS 15675:2009 во постапка на акредитација на лаборатории за тестирање на емисии од стационарни извори(ПР 05-13)
 • Ракување со информации и податоци (ПР 09-01)
 • Обрасци кои се потребни за оценување, зависно од областа на акредитацијата (лабораторија, инспекциско тело, сертификационо тело)
 • Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories (2011)
 • Процедура за акредитација на флексибилен опсег (ПР 05-09)
 • Кодекс на однесување на вработените во ИАРМ (P16)
 • Правилник за барањата за учество во тестирањата на оспособеноста и во меѓулабораториски споредби (P06)