Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

телата за Оцена на Сообразност ( ТОС )

 • Закон за акредитација
 • Правилник за процедурата за акредитација (P03)
 • Правилник за општите барања за компетентност на телата за оцена на сообразност (P04)
 • Правилник за барања при повикување на акредитацијата и употреба на знакот на ИАРМ (P05)
 • Правилник за основање и работа на Комитетот за приговори (P08)
 • Правилник за барања за учество во тестирање на оспособеноста и меѓулабораториска споредба (P06)
 • Правилник за начинот на обезбедување на мерната следливост во РМ (P11)
 • Правилник за висината на надоместокот за покривање на трошоците за услугите на ИАРМ (Р10)
 • EA-INF-01 (листа на ЕА документи)
 • Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција (контрола) (P15)
 • Процедура во случај на промени кај акредитираните тела (ПР 05-05)
 • Процедура за оцена и акредитација на методите за земање на примероци(ПР 05-11)
 • Процедура за примена на МКТС CEN/TS 15675:2009 во постапка на акредитација на лаборатории за тестирање на емисии од стационарни извори(ПР 05-13)
 • Процедура за акредитација на флексибилен опсег (ПР 05-09)
 • (ПР 06-01) Управување со жалби