“Кеј Димитар Влахов”, бр.4, зграда 2, кат 3, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 3293 080
Факс: +389 (0)2 3293 089

e-mail: info@iarm.gov.mk

Име и презиме Функција
Директор
chokrevski@iarm.gov.mk
+389 (0)70 352955
М-р Теодора Ташевска
Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање
teodora.tasevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 083
+389 (0)75 380 727
Бојана Ацева
Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање
bojana.aceva@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293090
+389 (0)75 215781
Елеонора Закоска
Помлад соработник за техничка поддршка и имплементација на комјутерски системи во лаборатории за тестирање
eleonora.zakoska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293092
Владимир Јаневски
Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација
vladimir.janevski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293095
М-р Сандра Костеска
Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории
sandra.kosteska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293098
+389 (0)76 484 171
Ана Андреева Спасовска
Виш соработник за медицински лаборатории
ana.andreeva@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293082
Наташа Несторовска Спасовска
Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела
natasa.nestorovska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293092
+389 (0)76 484174
Јасмина Јаневска
Координатор за акредитација на сертификациони тела
jasmina.janevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293096
+389 (0)76 484177
Дејан Стојкоски
Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела
dejan.stojkovski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293087
+389 (0)76 484170
Теодор Шутаров
Координатор за акредитација на инспекциски тела
teodor.sutarov@iarm.gov.mk
+389 (0)76 484176
+389 (0)2 3293088
Фоти Видинов
Координатор за акредитација на инспекциски тела
foti.vidinov@iarm.gov.mk
+ 389 (0)75 463349
Раководител на одделение за сметководство и плаќање
+389 (0)2 3293085
Валентина Антовска
Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
valentina.antovska@iarm.gov.mk
+389 (0)75 290112
Раководител на одделение за правни и општи работи (Овластено лице за: заштита на укажувачи, контакт со лица со попреченост, прием на претставки)
maja.spasovska@iarm.gov.mk
ukazuvaci@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293080
+398 (0)75 295248
Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
lejla.abdi@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293080
+389 (0)75 435135