“Кеј Димитар Влахов”, бр.4, зграда 2, кат 3, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 3293 080
Факс: +389 (0)2 3293 089

e-mail: info@iarm.gov.mk

Име и презиме Функција
М-р Слободен Чокревски
Директор
chokrevski@iarm.gov.mk
Наташа Несторовска Спасовска
Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела, Офицер за заштита
natasa.nestorovska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 092
+389 (0)76-484-174
Дејан Стојкоски
Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела
dejan.stojkovski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 087
+389 (0)76-484-170
Теодор Шутаров
Координатор за акредитација на инспекциски тела
teodor.sutarov@iarm.gov.mk
Христина Дабеска
Раководител на одделение за сметководство и плаќање
hristina.dabeska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 085
+389 (0)76-484-178
Владимир Јаневски
Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација
vladimir.janevski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 095
Јасмина Јаневска
Координатор за акредитација на сертификациони тела
jasmina.janevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 088
+389 (0)76-484-177
М-р Сандра Костеска
Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории
sandra.kosteska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 098
+389 (0)76-484-171
М-р Теодора Ташевска
Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање
teodora.tasevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 083
+389 (0)75 380 727
Лејла Абди Емин
Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
lejla.abdi@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 080
+389 (0)75 435 135
Кети Прашчевиќ
Самостоен референт - благајник
keti.gestakovska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 086
Маја Спасовска-Димовска
Раководител на одделение за правни и општи работи
maja.spasovska@iarm.gov.mk
02 3293080
075 295248
Валентина Антовска
Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
valentina.antovska@iarm.gov.mk
Бојана Ацева
Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање
bojana.aceva@iarm.gov.mk
(0)23293090
075215781
Фоти Видинов
Координатор за акредитација на инспекциски тела
foti.vidinov@iarm.gov.mk
+ 389 75 463 349