Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Повлечени акредитации

 

Инспекциско тело

Повлечен Сертификат за акредитација на 27.08.2019 (на барање на ТОС)

Оддел за лабораториска дијагностика

Повлечен Сертификат за акредитација на 24.07.2019 (на барање на ТОС)

Контролна лабoраторија за физичко-хемисли анализи-лабoраториски тестирања на фармацевтски производи

“Повлечен Сертификат за акредитација на 09.12.2020 (на барање на ТОС)”

суспензија на Сертификатот за акредитација
 

ЛТ- 067 ПЗУ Дијгностичка лабораторија за цитологија и хистологија, ЦИТОЛАБ Куманово

На нивно барање – Повлечен сертификат на 06.02.2019 година ( Сертификатот не е важечки)

ЛТ – 061 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет во Скопје, Институт за патологија

Повлечен Сертификат за акредитација на 23.03.2020 (Сертификатот не е важечки)

Дијагностички лаборатории

ЛТ – 058 Македонска академија на науките и уметностите Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“

Повлечен Сертификат за акредитација на 26.11.2019 (Сертификатот не е важечки)

Лабораторија за тестирање

ЛТ – 057 Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Технолошко-металуршки факултет

Повлечен Сертификат за акредитација на 11.11.2019 (Сертификатот не е важечки)

Tекстилна лабораторија

ЛТ – 056 РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје – Друштво за електроника и применето машинство

Лабораторија за тестирање
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)
 
Лабораторија за калибрација
Повлечен Сертификат за акредитација на 09.10.2019 (на барање на ТОС)
 

Повлечен Сертификат за акредитација (Сертификатот не е важечки)

Инспекција на електроенергетска и електрична опрема и нисконапонски електрични инсталации

ЛТ – 023 ЕКО ДЕТЕКТ ДOOЕЛ – Скопје

Суспензија на Сертификатот за акредитација на 30.12.2020

Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето

ИТ – 032 Градежно механизационен инженеринг “ГМЦ” ДОО Скопје / Оддел за инспекција

Повлечен Сертификат за акредитација на 30.09.2020 (на барање на ТОС)
 

Инспекциско тело

Повлечен Сертификат за акредитација на 26.11.2020 (на барање на ТОС)