Пријави за

  • Упатство за пополнување на електронските пријави (упатство)
  • Пријава за акредитација на медицинска лабораторија согласно МКС EN ISO 15189:2013 (OБ05-22-2-1)(Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на сертификационо тело за производи, процеси и услуги МКС EN ISO/IEC 17065:2012 (.docx)  (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на сертификациони тело за лица(.docx) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на сертификационо тело за системи за управување МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016 (.docx)(Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на инспекциско тело МКС EN ISO/IEC 17020:2012 (.docx)(Пополни електронска пријава)
  • Преглед од учество во шеми на оцена на оспособеноста и меѓулабораториски споредби (OБ 05-18)(Пополни електронска пријава)
  • План за учество во шеми на оцена на оспособеноста (то), меѓулабораториски споредби (млс) и програми за екстерна оцена на квалитетот (еок) и примена на интерни мерки за контрола на квалитетот на резултатите (OБ 05-18-2) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на лабораторија за калибрација MKC EN ISO/IEC 17025:2018  (OB05-02(2018))
  • Пријава за акредитација на лабораторија за тестирање MKC EN ISO/IEC 17025:2018 (OB05-22-1(2018))