Програми за работа на ИАРМ

– Стратешки план за развој на Институтот за акредитација на Република Македонија за периодот 2015-2020 година (ПР 2015_2020)

– Програма за работа на ИАРСМ за 2022 година (ПР 2022)

– Програма за работа на ИАРМ за 2021 година (ПР 2021)

– Програма за работа на ИАРМ за 2020 година (ПР 2020)

– Програма за работа на ИАРМ за 2019 година (ПР 2019)

– Програма за работа на ИАРМ за 2018 година (ПР 2018)

– Програма за работа на ИАРМ за 2017 година (ПР 2017)

– Програма за работа на ИАРМ за 2016 година (ПР 2016)

– Програма за работа на ИАРМ за 2015 година (ПР 2015)

– Програма за работа на ИАРМ за 2014 година (ПР 2014)

– Програма за работа на ИАРМ за 2013 година (ПР 2013)

– Програма за работа на ИАРМ за 2012 година (ПР 2012)

– Програма за работа на ИАРМ за 2011 година (ПР 2011)

– Програма за работа на ИАРМ за 2010 година (ПР 2010)

– Програма за работа на ИАРМ за 2009 година (ПР 2009)

Извештаи за реализирани програми со финансиски извештај

– Извештај за работата на ИАРМ за 2021 година (Извештај – 2021)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2020 година (Извештај – 2020)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2019 година (Извештај – 2019)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2018 година (Извештај – 2018)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2017 година (Извештај – 2017)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2016 година (Извештај – 2016)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2015 година (Извештај – 2015)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2014 година (Извештај – 2014)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2013 година (Извештај –  2013)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2012 година (Извештај – 2012)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2011 година (Извештај- 2011)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2010 година (Извештај – 2010)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2009 година (Извештај – 2009)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2008 година (Извештај – 2008)

Буџет на ИАРМ

– Буџет на ИАРСМ за 2022 година (Буџет 2022)

– Буџет на ИАРСМ за 2021 година (Буџет 2021)

– Буџет на ИАРСМ за 2020 година (Буџет 2020)

– Буџет на ИАРСМ за 2019 година (Буџет 2019)

– Буџет на ИАРМ за 2018 година (Буџет 2018)

– Буџет на ИАРМ за 2017 година (Сл весник на РМ бр.191/16) (Буџет 2017)

Финансиски планови на ИАРСМ за 2022 година

Годишен финаснсиски план на расходи по квартали за 603 19

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 603 19

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 631 16

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 631 16

Завршни сметки

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2021 година (Завршна Буџетска 2021)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2021 година (Завршна Приходна 2021)

Финансиски извештаи за 2021 година и образложение кон финансиските извештаи за 2021 година

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2020 година (Завршна Буџетска 2020)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2020 година (Завршна Приходна 2020)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2019 година (Завршна Буџетска 2019)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2019 година(Завршна Приходна 2019)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2018 година (Завршна Буџетска 2018)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2018 година (Завршна Приходна 2018)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2017 година (Завршна Буџетска 2017)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2017 година (Завршна Приходна 2017)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2016 година (Завршна Буџетска 2016)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2016 година (Завршна Приходна 2016)

Ревизорски извештаи

– Ревизорски извештај за 2015 (Ревизорски 2015)

Службени расходи за угостителски услуги

– Месечен преглед – 04.2021

– Месечен преглед – 05.2021

– Месечен преглед – 06.2021

– Месечен преглед – 07.2021

– Месечен преглед – 08.2021

– Месечен преглед – 09.2021