Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Програми за работа на ИАРМ

– Програма за работа на ИАРСМ за 2024 година (ПР 2024)

– Програма за работа на ИАРСМ за 2023 година (ПР 2023)

– Програма за работа на ИАРСМ за 2022 година (ПР 2022)

– Програма за работа на ИАРМ за 2021 година (ПР 2021)

– Програма за работа на ИАРМ за 2020 година (ПР 2020)

– Програма за работа на ИАРМ за 2019 година (ПР 2019)

– Програма за работа на ИАРМ за 2018 година (ПР 2018)

– Програма за работа на ИАРМ за 2017 година (ПР 2017)

– Програма за работа на ИАРМ за 2016 година (ПР 2016)

– Стратешки план за развој на Институтот за акредитација на Република Македонија за периодот 2015-2020 година (ПР 2015_2020)

– Програма за работа на ИАРМ за 2015 година (ПР 2015)

– Програма за работа на ИАРМ за 2014 година (ПР 2014)

– Програма за работа на ИАРМ за 2013 година (ПР 2013)

– Програма за работа на ИАРМ за 2012 година (ПР 2012)

– Програма за работа на ИАРМ за 2011 година (ПР 2011)

– Програма за работа на ИАРМ за 2010 година (ПР 2010)

– Програма за работа на ИАРМ за 2009 година (ПР 2009)

Извештаи за реализирани програми со финансиски извештај

-Извештај за работата на ИАРМ за 2022 година (Извештај – 2022)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2021 година (Извештај – 2021)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2020 година (Извештај – 2020)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2019 година (Извештај – 2019)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2018 година (Извештај – 2018)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2017 година (Извештај – 2017)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2016 година (Извештај – 2016)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2015 година (Извештај – 2015)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2014 година (Извештај – 2014)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2013 година (Извештај –  2013)

– Извештај за работата на ИАРМ за 2012 година (Извештај – 2012)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2011 година (Извештај- 2011)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2010 година (Извештај – 2010)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2009 година (Извештај – 2009)

– Извештај за реализација на Програмата на работа на ИАРМ за 2008 година (Извештај – 2008)

Буџет на ИАРМ

– Буџет на ИАРСМ за 2023 година (Буџет 2023)

– Буџет на ИАРСМ за 2022 година (Буџет 2022)

– Буџет на ИАРСМ за 2021 година (Буџет 2021)

– Буџет на ИАРСМ за 2020 година (Буџет 2020)

– Буџет на ИАРСМ за 2019 година (Буџет 2019)

– Буџет на ИАРМ за 2018 година (Буџет 2018)

– Буџет на ИАРМ за 2017 година (Сл весник на РМ бр.191/16) (Буџет 2017)

Финансиски планови на ИАРСМ за 2023 година

Годишен финаснсиски план на расходи по квартали за 603 19 за 2023 година

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 631 16 за 2023 година

Финансиски планови на ИАРСМ за 2022 година

Годишен финаснсиски план на расходи по квартали за 603 19

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 603 19

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 631 16

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 631 16

Завршни сметки

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2022 година (Завршна Буџетска 2022)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2022 година (Завршна Приходна 2022)

Финансиски извештаи за 2022 година и образложение кон финансиските извештаи за 2021 година

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2021 година (Завршна Буџетска 2021)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2021 година (Завршна Приходна 2021)

Финансиски извештаи за 2021 година и образложение кон финансиските извештаи за 2021 година

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2020 година (Завршна Буџетска 2020)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2020 година (Завршна Приходна 2020)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2019 година (Завршна Буџетска 2019)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2019 година(Завршна Приходна 2019)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2018 година (Завршна Буџетска 2018)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2018 година (Завршна Приходна 2018)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2017 година (Завршна Буџетска 2017)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2017 година (Завршна Приходна 2017)

– Завршна сметка – буџетска сметка за 2016 година (Завршна Буџетска 2016)

– Завршна сметка – приходна сметка за 2016 година (Завршна Приходна 2016)

Ревизорски извештаи

– Ревизорски извештај за 2015 (Ревизорски 2015)

Службени расходи за угостителски услуги

– Месечен преглед – 04.2021

– Месечен преглед – 05.2021

– Месечен преглед – 06.2021

– Месечен преглед – 07.2021

– Месечен преглед – 08.2021

– Месечен преглед – 09.2021