Во рамките на развојната техничка соработка меѓу владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија во тек е  Проектот за транспозиција на техничките прописи на ЕУ во македонското законодавство.

За реализација на одредени активности од Проектот, формирани се Секторски Комитети, составени од експерти од соодветните сектори и координатори.

1. Секторски Комитет за електрика, електроника и електрични машини

–         координатор       Драган Велевски
–         експерт               Сашо Андонов, Агенција за цивилно воздухопловство

–         експерт               Здравко Андонов, Електротехнички факултет – Скопје

2. Секторски Комитет за опрема под притисок, пренослива опрема под притисок и челични градежни производи

         координатор        Наташа Несторовска Спасовска
–          експерт               Мартин Велковски, ФАКОМ
–          експерт               Ѓорѓи Аџиев, Машински факултет- Скопје
 

3. Секторски Комитет за лифтови и опрема за подигнување

–          координатор      Теодора Ташевска
–          експерт               Виктор Гавриловски, Машински факултет- Скопје
–          експерт               Горан Сековски, Алекс Сјуарт
 

4. Секторски Комитет за градежни производи

–          координатор       Весна Георгиевска
–           експерт              Сребро Томов, Градежен Институт Македонија- Скопје
–           експерт              Соња Черепналковска, Институт за стандардизација на Р.Македонија
 

5. Секторски Комитет за возила

          координатор        Дејан Стојковски
–            експерт              Ѓорѓи Крајчев, Мак Ауто Стар
–            експерт              Милан Ќосевски, Машински факултет- Скопје
 

6. Секторски Комитет за услови во кои се користи техничката опрема

–          координатор      Анита Талаја
–          експерт              Јасмина Чаловска, Машински факултет- Скопје
–          експерт              Зоран Панов, Факултет за рударство,геологија и политехника- Штип
 
Координаторите на сите Секторски Комитети се претставници на Институтот за акредитација на Република Македонија