бр. Име и презиме
1
Елјеса Јонузи, претседател
2
Татјана Тасевска, зам. претседател
3
м-р Верче Миткова
4
Христина Видојевска
5
Есраљ Сулејмани
6
проф.д-р Александра Грозданова
7
проф.д-р Павле Секуловски
8
Велимир Петровски
9
доц. д-р Ташко Ризов
10
Михајло Евросимовски
11
Теодор Шутаров