бр. Име и презиме
1
Проф. д-р Павле Секуловски, претседател
2
Татјана Тасевска, зам. претседател
3
м-р Верче Миткова, член
4
Христина Видојевска, член
5
Руждија Рушитоски, член
6
Михајло Евросимовски, член
7
Велимир Петровски, член
8
Проф. д-р Африм Османи, член
9
Проф. д-р Александра Грозданова, член
10
Проф. д-р Ташко Ризов, член
11
Теодор Шутаров, член