СТ за системи за управување

МКС – Македонско трговско друштво за сертификација и оценување – ДОО Скопје МКС-ДОО Скопје
 
Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Тело за сертификација на системи за управување
 
Тело за сертификација на системи за управување