Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција
Анета Димитровска
УКИМ, Фармацевтски факултет - Скопје, Центар за испитување и контрола на лекови
претседател
Александра Грозданова
УКИМ, Фармацевтски факултет - Скопје Институт за фармацевтска хемија
член
Марија Петровска
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола
член
Лилјана Пеовска
Макконтрол доо - Скопје
член
Магдалена Трајковска-Трпевска
Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии " Скопје" АД - Скопје
член
Магдалена Петкова
Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии " Скопје" АД - Скопје
член
Јулијана Табаковска
Технички оценувач на ИАРСМ
член
Валентина Пеливаноска
УКЛО - Битола Научен Институт за тутун - Прилеп
член
Деан Јанкулоски
УКИМ, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
член
Славица Ивановска
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани
член
Маргита Дабевска Костоска
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово
член
Сузана Ангелова
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
член
Маја Димитровска
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ
член
Горан Дембоски
УКИМ, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
член
Маја Јурхар Павлова
УКИМ, Медицински факултет - Скопје Институт за микробиологија и паразитологија
член
Горан Стојковиќ
УКИМ, Природно-математички факултет – Скопје Институт за хемија
член
Ана Момировска
ПЗУ Синлаб Скопје
член
Иванка Хаџи Петрушевска Меловска
ПЗУ Авицена Скопје
член
Елизабета Гавазова
ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес
член
Катерина Тошевска Трајковска
УКИМ, Медицински факултет - Скопје Институт за медицинска и експериментална биохемија
заменик претседател
Васил Миладинов
Технички оценувач на ИАРСМ
член