Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција во техничкиот комитет
Проф. Д-р Ташко Ризов
УКИМ - Машински факултет
претседател
Проф. Д-р Зоран Десподов
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за природни и технички науки
член
Проф. Д-р Виктор Гаврилоски
УКИМ - Машински факултет
член
Јован Јанчевски
Министерство за транспорт и врски - Сектор за патен сообраќај и инфраструктура
член
Ненад Петровски
Биро за метрологија
член
Ѓорѓи Трајаноски
Државен инспекторат за техничка инспекција
член
Цане Коцевски
ИТ Технички Институт Македонија ДОО - Неготино
член