Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција
Професор Д-р Марија Чундева Блаер
Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
претседател
Д-р Бианка Мангутова Стоилковска
Биро за метрологија
член
Ванчо Кацарски
Биро за метрологија
член
Проф. Д-р Јасмина Чаловска
Машински факултет - Скопје
член
Проф. Д-р Петар Симоновски
Машински факултет - Скопје
член
Данијел Ребац
РБЦ Медиа-Лабораторија за калибрации
член
Д-р Сашо Данев
Аутоинструмент Скопје-Лабораторија за калибрации
член
М-р Наташа Ивановска
АД Алкалоид -Скопје
член
Бојан Ефтимовски
ТИВ -Лабораторија за калибрации
член
Владимир Јаневски
ИАРСМ
координатор