Технички комитет за

Име и презиме Организација Функција
Професор Д-р Марија Чундева Блаер
Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
претседател
Анастасија Шаревска
Биро за метрологија
член
Ненад Петровски
Биро за метрологија
член
Проф. Д-р Јасмина Чаловска
Машински факултет - Скопје
член
Проф. Д-р Петар Симоновски
Машински факултет - Скопје
член
Ирина Ѓуровска
Фармахем Сервис Скопје
член
М-р Сашо Данев
Аутоинструмент Скопје
член