Технички комитет за за тестираање

Име и презиме Организација Функција
Новак Димитровски
Еуроцерт
претседател
Емилија Тодоровска
Стопанска Комора на Македонија
член
Валентина Колар Јовановска
Балкан Биосерт, подружница Скопје
член
Оливера Бичиклиски
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
член
Александар Брезовски
Инспекциски совет на Република Македонија
член
Панче Николов
ЈП Македонски шуми - Скопје
член
Горан Колев/Љубица Тимова
Процерт Контрола и сертификација – Скопје
член/заменик член
Александра Марковска/Емил Калешковски
Квалити Консалтинг – Скопје
член/заменик член
Зорица Арсова Сарафиновска
Институт за јавно здравје на Република Македонија
член
Соња Черепналковска
ИСРМ
член
Златко Србиноски
Еурометинг – Прилеп
член
Веле Темелкоски/Александар Илоски
МКС – Скопје
член/заменик член
Татјана Кузмановска/Наталија Димитровска
МКД Сертификат – Скопје
член/заменик член
Христина Бомбас Георгиевска/Марјана Топаловска Анѓелевска
ГЕИНГ – Скопје
член/заменик член
Златко Илиевски/Александра Делиуланова
ГИМ Сертификација – Скопје
член/заменик член
Васко Темелкоски/Јулијана Лазарова
Интерцерт – Скопје
член/заменик член