ЛК – 023 Гео Вилд Мак дооел, Лабораторија за калибрација на мерни инструменти во геодезијата

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Гео Вилд Мак дооел
Лабораторија за калибрација на мерни инструменти во геодезијата
Адреса
Матеја Матевски бр 4/2-8, 1000 Скопје www.geowildmak.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација мерни инструменти во геодезијата, во областа за димензии (должина, агол)
Прва акредитација
26.06.2024
Дата на важност на сертификатот
25.06.2028