ЛТ 101 – Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Технички факултет Битола, Лабораторија за заштита на животна и работна средина

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Технички факултет Битола, Лабораторија за заштита на животна и работна средина
Адреса
Ул Македонска фаланга 37, 7000 Битола, Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Теренски испитувања на бучава и воздух од животната средина, емисиja на отпадни гасови од стационарен извор (јаглерод моноксид и кислород) од постројки со ложишта со топлинска моќност помала од 1MW и испитување на микроклиматски (температура на воздух, релативна влажност на воздух и струење на воздух) и физички штетности (осветленост и бучава) во работна средина.
Прва акредитација
04.03.2024
Дата на важност на сертификатот
03.03.2028