ЛТ – 100 Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Факултет за Биотехнички науки – Битола, Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековите растенија и детерминација на биолошки активни материи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, Факултет за Биотехнички науки – Битола, Лабораторијата за екстракција на етерични масла од зачински и лековите растенија и детерминација на биолошки активни материи
Адреса
Ул.„Партизанска“б.б – Битола Република Северна Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на млеко
Прва акредитација
25.01.2024
Дата на важност на сертификатот
24.01.2028