ЛК – 021 Г-Алб Лабораторија за калибрации

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Г- алб лабораторија за калибрации
Адреса
Str. Hasan Alla, Selite, building Dola, Entrance no.1, app. KT 0, Tiranа, Albania, laboratoryg_alb@yahoo.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација за зафатнина и проток на течности – микропипети или клипни пипети, стаклени градуирани и мерни пипети, колби, мерни цилиндри, бирети и пикнометри, метални и стаклени садови за мерење зафатнина, фиксни хоризонтални цилиндрични резервоари за течности и анализатори на здив.
Прва акредитација
13.12.2023
Дата на важност на сертификатот
12.12.2027