ИТ – 137 ДТУ АМД ГЕВГЕЛИЈА ДОО Гевгелија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДТУ АМД ГЕВГЕЛИЈА ДОО Гевгелија
Адреса
ул. Филип Втори Македонски бр.8, 1480 Гевгелија amd@amdgevgelija.mk, Тел. 034 213 987
Краток опис на опсегот на акредитација
1.Единечно одобрување на возила L, M, N, O, T, R, C, S; 2. Oдобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден: - уред за погон на возилото на течен нафтен гас (ТНГ), - заштитни фолии или обоени стакла, - механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (кука); 3. Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и број на шасија); 4. Инспекција на аналогни и дигитални тахографи; 5. Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ).
Прва акредитација
20.11.2023
Дата на важност на сертификатот
19.11.2027