ИТ-126 Друштво за инспекција и надзор АЛ-ВИ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Велес

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за инспекција и надзор АЛ-ВИ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Велес
Адреса
Ул. Белградска 37, 1400 Велес
alviinspect@gmail.com
+389 239 254
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, метални контрукции и проверки на цистерни за транспорт на опасни материи без надпритисок(класа 3 до 9) АДР
Прва акредитација
01.09.2021
Дата на важност на сертификатот
31.08.2025