Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ИТ – 127 РИ-ОПУСПРОЕКТ доо – Скопје

Друштво за инженеринг, истражување и услуги

Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за инженеринг, истражување и услуги РИ - ОПУСПРОЕКТ, Рударски Институт и др. ДОО Скопје
Инспекциското тело ОПУСПРОЕКТ
Адреса
бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје
www.opusproekt.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Периодично испитување на физички штетности - Бучава во животна и работна средина, осветленост и микроклиматски услови во работна средина. Технички преглед и периодично испитување на Системи за заштита од атмосферски празнења. Заштитно заземјување и Нисконапонски електрични инсталации.
Прва акредитација
06.09.2021
Дата на важност на сертификатот
05.09.2025