ИТ – 128 Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕКО ТИМ ДООЕЛ – Гевгелија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕКО ТИМ ДООЕЛ – Гевгелија
Адреса
Бул. Гевгелија бр. К-2-7, 1480 Гевгелија
078/444-566
zekoteam2018@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
12.01.2022
Дата на важност на сертификатот
11.01.2026