ИТ – 130 Друштво за техничко испитување и анализа на возила ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА КРИВА ПАЛАНКА ДООЕЛ Крива Паланка

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување и анализа на возила ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА КРИВА ПАЛАНКА ДООЕЛ Крива Паланка
Адреса
Индустриска бр.1, 1330 Крива Паланка
http://cvkp.mk/
sashe@cvkp.mk
031 377 202
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила
Прва акредитација
02.03.2022
Дата на важност на сертификатот
01.03.2026