ИТ – 132 Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, Орган за контрола тип Ц

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, Орган за контрола тип Ц
Адреса
Лондонска бр.8, Скопје
www.beg-distribucija.com.mk
dzdravkovski@beg-distribucija.com.mk
+ 389 2 5514 011
Краток опис на опсегот на акредитација
Прва, периодична и вонредна инспекција на:
1. Мерила на топлина (единечни и комбинирани) класа на точност 1,2 и 3;
2. Водомери класа на точност 1 и 2.
Прва акредитација
25.05.2022
Дата на важност на сертификатот
24.05.2026