ИТ – 133 Друштво за трговија и услуги ОГИС ДООЕЛ Скопје – Подружница ЕЛТЕЦХ НДТ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за трговија и услуги ОГИС ДООЕЛ Скопје - Подружница ЕЛТЕЦХ НДТ Скопје
Адреса
Скупи 3А бр.35/6 КАРПОШ, 1000 Скопје info@eltech-ndt.eu +389 70 283 291
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и транспортери.
Прва акредитација
12.10.2022
Дата на важност на сертификатот
11.10.2026